top of page

Huisreglement Truckstop 26bis. 

 

 

De volgende regels gelden voor iedereen die zich als klant, bezoeker, medewerker of medewerker van een buitenfirma op de Truckstop 26bis parking bevindt. 

De voorwaarden hebben betrekking tot het huren van een beveiligde parkeerplaats oppervlakte van Truckstop 26bis. 

Algemene bepalingen in verband met de toegangsverlening:

 

1. De toegangsverlening geschiedt op eigen risico en geldt alleen voor het terrein of gebouw, waarvan het betreden noodzakelijk is voor het afleggen van het bezoek, het verrichten van de bedoelde werkzaamheden (voor leveranciers), etc...
3. De bezoeker dient zich stipt te houden aan de door of namens de “besloten vennootschap Truckstop 26bis” gegeven instructies en aanwijzingen door middel van borden, aanwijzingen of tekens van het personeel en/of medewerkers van de beveiligingsfirma e.d. Bezoekers dienen steeds de noodzakelijke voorzichtigheid in acht te nemen.
4. Indien de bezoeker het voorgaande niet stipt is nagekomen, aanvaardt de “besloten vennootschap Truckstop 26bis” of haar personeel, geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die ten gevolge van ongevallen, diefstallen of andere oorzaken op de Truckstop parking voor de bezoeker en/of zijn/haar eigendommen mocht ontstaan, zelfs al is de schade veroorzaakt door schuld van het personeel. Op de Truckstop parking lek gereden banden vallen tevens buiten de aansprakelijkheid en worden niet vergoed.
5. Het personeel van Truckstop 26bis is bevoegd om handbagage, lockers en de bergruimte van elk voertuig te controleren.
6. De bezoeker is verplicht alle schade, die voor de “besloten vennootschap Truckstop 26bis” of haar personeel voortvloeit uit het niet nakomen van deze bepalingen door de bezoeker, op eerste aanmaning te vergoeden, onverminderd de rechten, de “besloten vennootschap Truckstop 26bis” aan de wet kan ontlenen.
7. Bij het (herhaaldelijk) niet naleven van dit reglement is de uiterste consequentie het ontzeggen van de toegang tot de truckstop parking of het verlaten ervan. Bij ontzegging van de toegang zal er geen restitutie plaatsvinden van het al betaalde bedrag.

 

Veiligheidsinstructies voor de chauffeurs:

1. Het toegangsbewijs (magnetische kaart / jeton) dient u tijdens uw verblijf op de truckparking bij u te dragen en op verzoek van onze medewerkers of medewerkers van ”Truckstop 26bis" te tonen.
2. U dient in de daarvoor gemaakte parkeervakken met nummers, tussen de lijnen te parkeren. U mag alleen in het door ons opgegeven vaknummer parkeren.
3. U dient met uw voertuig zo ver mogelijk achter in het parkeervak te gaan staan, zo dicht mogelijk tegen de “stootrand” aan. Tevens dient u met de voorzijde “front” van uw voertuig naar het midden terrein te parkeren.
4. Men moet de parkeerplaats achterwaarts in rijden.
5. Bij het niet opvolgen van borden, verkeersregels en/of aanwijzingen zijn wij gerechtigd om op uw kosten uw voertuig te verwijderen.
6. De wegcode geldt ook op de Truckparking, dit wil zeggen dezelfde gedragsregels als op de openbare wegen. De verkeersborden en signalen hebben ook dezelfde betekenis.
7. Uw gedrag op de Truckparking mag geen gevaar opleveren voor andere gebruikers van de Truckparking. Of men nu rijdt, loopt of wacht, ook op de truckparking geldt als hoogste regel dat tenminste de hoflijkheids - en beleefdheidsregels in acht moeten worden genomen.
8. De inrichting van de motorrijtuigen en volgmateriaal en andere vervoersmiddelen moeten aan de eisen voldoen zoals deze door de wet voor het openbaar verkeer zijn voorgeschreven.
9. Een stilstaand voertuig behoort altijd op de rem te staan of met een wielkeg te worden geblokkeerd en deugdelijk te zijn verlicht, zodat het voertuig geen gevaar kan opleveren voor het overige verkeer. Trailers mogen niet afgekoppeld worden.
10. Het in- en uitrijden van de Truckparking en het voor en/of achteruitrijden op de Truckparking mag niet geschieden voordat de bestuurder zich ervan heeft overtuigd dat geen gevaar of hinder kan ontstaan voor het overige verkeer.
11. Zonder geldig rijbewijs mag men op de Truckparking geen motorvoertuigen besturen.
12. De maximum snelheid wordt d.m.v. verkeersborden aangegeven. Op de Truckparking bedraagt de maximum snelheid 10 km/per uur (stapvoets). Op de volledige site, is de huurder volledig verantwoordelijk tijdens zijn verplaatsingen, tijdens deze verplaatsingen moeten de voornoemde verkeersregels nageleefd worden.
13. Het is verboden alcoholhoudende dranken en/of drugs te gebruiken en/of voorhanden te hebben op het beveiligde deel van de site (truckparking).
14. Het onnodig maken van lawaai en luidruchtig afspelen van radio’s, etc... is niet toegestaan.
15. Het is verboden om reparaties en onderhoud aan trucks/bedrijfswagens op de truckparking uit te voeren (hier valt ook olie verversen etc... onder).
16. Afval dient in de op onze Truckparking voorziene afvalbakken gedeponeerd te worden.
17. Het is verboden wild te plassen op de parking, enkel op de daartoe voorziene plaatsen.
18. Zonder toestemming van “Truckstop 26bis" mogen er geen voorwerpen, obstakels en/of afzettingen op de weg worden geplaatst.
19. Fietsen, bromfietsen en/of scooters dienen op de daarvoor bestemde plaats op de niet beveiligde Truckparking te worden geparkeerd/geplaatst.
20. Personenauto’s, mobilhomes, minibussen en motoren hebben geen toegang tot het beveiligde gedeelte van de truckparking. De voertuigen mogen uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen buiten de beveiligde truckparking geparkeerd worden.
21. Kinderen, familieleden, vrienden en/of kennissen, die met de chauffeurs van derden meerijden, krijgen eveneens een elektronische badge / jeton waarmee ze de parking kunnen betreden en verlaten.
22. Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op de Truckparking lopen of zich in het restaurant / café / shop / en was- en douche gelegenheid begeven.
23. De huurder verbindt er zich toe om de stilte en de sereniteit van de omgeving te vrijwaren, hoofdzakelijk ‘s nachts. Radio’s en televisies moeten op een aanvaardbaar laag volume staan.
24. De huurder verbindt er zich toe geen vuur of barbecues aan te steken rond of in de omgeving van de beveiligde parkeerplaats. Dit verbod geldt trouwens voor de totale parking van Truckstop 26bis.
25. Bij het verlaten van de beveiligde truckparking, moet de huurder de plaats proper achterlaten zoals hij ze kreeg toegewezen. Vuilnis wordt in de daartoe bestemde vuilnisbakken geplaatst. Het is ook ten strengste verboden zijn asbak op de parkeerplaats te ledigen.
26. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele aangebrachte schade aan de gebouwen, de uitrustingen van derden evenals hun bezittingen.  Hierbij verklaart hij in geen geval bezwaar aan te tekenen tegen Truckstop 26 bis  en de eigenaar van de eigendom voor welke reden dan ook en ongeacht de schade die hij eventueel zelf geleden heeft. De bezittingen (voertuigen en de inhoud ervan) worden geparkeerd onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder en zijn niet gedekt door om het even welke soort verzekering.

 

Toegangspassen:

U mag de beveiligde Truckparking enkel betreden indien men in het bezit is van het afgeleverd parkingticket bij het oprijden van de parking.

 

Toezicht:

Het personeel van “Truckstop 26bis” is belast met het toezicht op de uitvoering en naleving van dit reglement. Het is bevoegd, indien dit in het belang van de onderneming is, tijdelijk af te wijken van de voorschriften opgenomen in dit reglement.

Onverminderd wat ten aanzien van overtreders bij niet nakomen of in strijd handelen met enige bepalingen van dit reglement kan worden ondernomen, kan men hem of haar tevens de toegang tot de truckparking met enig voertuig worden ontzegd.

 

Slotbepalingen:

1. In gevallen waarin dit parkreglement niet voorziet, geldt het oordeel van onze medewerkers of de medewerkers van ”Truckstop 26bis".

2. De ongeldigheid van enig beding in dit Truckstop 26bis parking reglement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.

3. Bij overtreding van deze voorschriften kan hij onmiddellijk worden uitgewezen, en kan er zelfs een juridische vervolging plaatsvinden bij ernstige gevallen.

4. Truckstop 26bis BVBA is niet verantwoordelijke ongevallen of diefstallen.

 

Wij wensen u een plezierig en een comfortabel verblijf toe op onze Truckstop parking en hopen dat dit Truckstop 26bis parkingreglement daartoe zal bijdragen.

 Het Truckstop 26bis team.

bottom of page